Predsjednik Uprave kompanije “AS Group” i direktor “AS Holdinga”.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prva radna iskustva stiče još kao dječak u samostalnoj trgovinskoj radnji AS. U kompaniji AS radio je od 1995. godine, a nakon diplomiranja imenovan je za zamjenika direktora preduzeća “AS”. Početkom decembra 2010. godine, kruniše višemjesečne napore usmjerene na akviziciju Vispaka, čime AS Group postaje većinski vlasnik dionica. U februaru 2014. Godine uspješno predvodi akviziciju Klas d.d. 1. januara 2017. godine imenovan je na poziciju direktora novosnovanog AS Holdinga d.o.o.

Gdje se osjećate najprirodnije?

U svom rodnom gradu Tešnju

Koji Vas predmet najbolje opisuje?

Zašto baš volan?

Ako čvrsto i odlučno voziš u jednom smjeru ka cilju nijedan sporedni put te neće moći izazvati da skreneš

Rusmir Hrvić

CEO
Predsjednik Uprave

Diplomirao na Mašinskom univerzitetu u Sarajevu, po zanimanju dipl. maš. ing. U AS Holdingu zaposlen od 2017. godine na poslovima COO AS Holding-a. Većinu radnog vijeka proveo radeći na rukovodecim pozicijama renomiranih bosanskohercegovačkih i regionalnih kompanija. Posjeduje specifična prakticna i teoretska znanja iz oblasti prodaje, maloprodaje, logistike i upravljanja ljudskim potencijalima. Aktivan u radu Privredne komore, član više Nadzornih odbora.

 Gdje se osjećate najprirodnije?

Kod kuće

Koji Vas objekat najbolje opisuje?

Zašto baš sat odnosno vrijeme?

“Sve dok ne budeš cijenio sebe, nećeš cijenti ni svoje vrijeme. Sve dok ne budeš cijenio svoje vrijeme nećeš ništa postići sa njim.” – Scot M. Pek

Neven Hadžisulejmanović

COO
Član uprave za operativno poslovanje

Ethem Numić, inženjer informatike po zanimanju , završio školovanje u Tomislavgradu i Beogradu. Radio sa poznatim internacionalnim brandovima na razvoju brandova i njihovim poslovnim strategijama u regionu. Specijaliziran za oblasti: branding and identity, upravljanje brnadovima i strategija, istraživanje i razvoj, optimizacija proizvodnje, razvoj novih koncepata proizvoda, razvoj sistema inovacija, marketing strategije, odnosi s javnošću. Velika praktična iskustva u implementaciji metodologije vođenja projekata u kompleksnim sistemima. Uspješno razvijao nove brandove i proizvode u regionu do vodećih pozicija.

 

Gdje se osjećate najprirodnije?

Na kampiranju

Predmet koji Vas najbolje opisuje?

Zašto baš zrno?

Iz njega možemo napraviti sve, podesiti najmanje detalje, napraviti najveće koncepte

Edo Numić

Direktor direkcije za razvoj i marketing

Doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor, direktor Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju/interne kontrole.

Implementacija, konsalting, monitoring i kontrola integriranih sistema/standarda upravljanja u  kompanijama, grupacijama; organizacija, provjera pravilnosti funkcionisanja u svim  područjima i procesima poslovanja,  usklađenost sa procedurama, legislativom, konsultant za upravljanje poslovnim rizicima, ocjena i pokretanje mjera po zahtjevima regulative (standardi, zakoni, propisi i norme), implementacija  standarda.

Član UO u više profesionalnih  i strukovnih organizacija.

Gdje se osjećate najprirodnije?

U prirodi

Koji Vas predmet najbolje opisuje?

Zašto baš zeleni kamen?

“Potraga za izgubljenim smaragdom”

Amela Semić

Direktor Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju / interne kontrole

Posjeduje veliko iskustvo u radu s ljudima i organizacijama stečeno tokom petnaestogodišnje karijere , prvo u marketinškoj industriji a zatim u području ljudskih potencijala sa posebnim fokusom na unapređivanje i razvijanje edukacijskih programa i metoda rada. Specijalizirana je za područje tipološke analize i profiliranja zaposlenika. Svoje iskustvo i stečena znanja i vještine primjenjuje u području ličnog razvoja zaposlenika. Poseban akcenat stavlja na komunikacijsku uspješnost i asertivno ponašanje, motiviranje zaposlenika i timski rad. Zvanje prof. pedagogije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirala na području zdravstvene psihologije i medicinske pedagogije.

 Gdje se osjećate najprirodnije?

U krugu ljudi sa pozitivnom energijom 

Koji Vas predmet najbolje opisuje?

Zašto baš ručni sat?

Vrijeme je najvažniji resurs i jedini kojeg ne možemo vratiti niti kupiti. Ručni sat, kao personalni podsjetnik diskretno napominje kada/gdje bih  trebala biti u narednom koraku

Emira Duratbegović

Direktor direkcije za ljudske resurse/HR

Diplomirao je na Saobraćajom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao na istom fakultetu. U AS Holdingu radi od 2016. kao direktor Direkcije informacionih tehnologija.

Karijeru započeo kao aplikativni inžinjer  u IT sektoru komapnije Klas d.d. Praktična iskustva u implementaciji i integraciji eRP sistema, te vođenja i upravljanja projekata u velikim sistema.

Šta najviše želite da znate?

Ko je ubio mrtvo more?

Koji Vas predmet najbolje opisuje?

Najbolji skijaši postaju na najtežim stazama.

Semir Hrvić

Direktor IT direkcije

Diplomirani pravnik, završio školovanje u Sarajevu. Radio u Energoinvest d.d.Sarajevo gdje sam kao pravna podrška učestvovao u realizaciji brojnih projekata kako u BiH tako i internacionalno. Pored navedenog bavio sam se gotovo svim pravnim poslovima sa posebnim akcentom na analizu i izradu ugovora. Tokom svoje dosadašnje karijere bio sam šef Kabineta direktora Energoinvest d.d.-Sarajevo. Također sam bio i direktor Sektora Energokomerc unutar iste kompanije.

Šta najviše želite da znate?

Kuda vodi ovaj put?

Koji Vas predmet najbolje opisuje?

Zašto baš ogledalo?

Opisujući druge, ljudi uglavnom govore o sebi

Esad Pelidija

Direktor direkcije za pravne poslove i sekretar Društva

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer računovodstvo i revizija. Trenutno piše master rad na temu:”Uloga kontrolinga u donošenju poslovnih odluka”. Akademsko radno iskustvo od 2014. godine angažovan u ulozi demonstratora na predmetima računovodstvo I finansijsko računovodstvo. Prvo radno iskustvo u privredi stekao u Klas dd na poslovima ekonomskog službenika, a zatim finansijskog knjigovođa.Direktor Klass-Con doo Sarajevo od 2017. Godine. Specifična praktična iskustva u implementaciji RP-a i kontrolinga u kompanijama: Klas dd, Solana dd, ZIM dd..

Gdje se osjećate najprirodnije?

Na selu, gdje sam rođen.

Koji Vas objekat najbolje opisuje?

Zašto baš srce?

Nikad ne podcjenjuj srce šamipona.

Edis Boloban

Direktor direkcije za računovodstvo, finansije i kontroling